top of page

Cvičení a hry podněcující rozvoj smyslového vnímání

1. Hry vnímání: Text

a) Rozvoj smyslového vnímání, prostorové a pravolevé orientace

 • Vyhledávání určitých předmětů v místnosti - podle barvy, tvaru, materiálu, velikosti atp. Např. "Řekni, co je v místnosti ze dřeva, z látky ..., co je zelené, červené."

 • Vyhledávání a rozlišování předmětů podle velikosti, barvy, případně tvaru: do krabice od bot nasypeme knoflíky - dítě rozdělí na velké a malé, nejmenší nebo největší, třídí do skupinek podle barvy, případně tvaru. Lze i u stavebnic - třídíme geometrické tvary, opět i podle barvy, podle různého materiálu - dřevěné, plastové.

 • Skládání stavebnic a mozaiek - z kostek dřevěných skládaček, obrázkových kostek nebo korálkových či "hřebíkových" mozaiek (zatloukání většinou plastových hřebíčků do otvorů). Dítě zpočátku necháváme tvořit vlastní vzory a kombinace, pak jej necháme pracovat podle předem připraveného vzoru, posléze i podle ústního "diktátu". (Např. "Červenou kostku dej vpravo nahoru, pod ni zelenou.")

 • Skládání obrázků ze zápalek nebo špejlí. Skládáme jednoduché obrázky (domeček, vláček ...). Můžeme opět postupovat podle vzoru, podle diktátu a samostatně, nebo předem připravit obrázky, ve kterých bude jedna zápalka chybět a dítě bude mít za úkol ji doplnit.

 • Skládání rozstříhaných obrázků. Můžeme použít známé obrázky, pohlednice nebo obrázky dítětem vytvořené. Ty rozstříháme zpočátku na menší počet kousků (2 - 3), posléze na větší počet (6), dítě z nich skládá obrázek, vhodné jsou také puzzle.

 • Vyhledávání dvojic stejných obrázků. Použijeme různé druhy hry "Pexeso, Černý Petr". Začínáme s vyhledáváním 3 - 6 dvojic, postupně přidáváme.

 • Hledání rozdílů na dvou zdánlivě stejných obrázcích - napřed jednodušších, pak složitějších. Vyhledávání, co se na obrázcích změnilo? Co chybí? Co je navíc?

 • Rozlišování zrcadlových tvarů. Předkládáme dvojice buď dvou stejných obrázků nebo lišících se zrcadlově, dítě přeškrtává odlišné. Rozlišování, co nepatří do řady a je zrcadlově obrácené. Např. v řadě domečků s komínem napravo odlišit domeček s komínem nalevo.

 • Hledání cesty bludištěm - buď klasickým bludištěm nebo typem se "zamotanými" čarami, např. "Kdo chytá rybu?", "Kdo kde bydlí?".


 • Nedokreslené obrázky. Dítě říká, co na obrázcích chybí, případně je dokreslí.


 • Cvičení prostorové a pravolevé orientace - cvičíme pojmy: nahoře - dole - uprostřed vpředu - vzadu - uprostřed vpravo - vlevo. Zpočátku opět na předmětech, pak obrázcích, posléze na vlastním těle a těle druhé osoby.

 • "Kdo dřív uvidí...?" Tuto hru hrajeme nejčastěji na procházce, ve městě i v přírodě. Soutěžíme, kdo dřív uvidí nákladní auto, paní v červeném kabátě, listnatý nebo jehličnatý strom, atd.

 • "Kimova hra" Cvičí opět pozornost, paměť i postřeh. Na stůl položíme několik předmětů. Ukážeme je dětem. Pak předměty zakryjeme a jeden z nich tajně odebereme, po odkrytí dítě hádá, která věc zmizela.

1. Hry vnímání: Text

a) Rozvoj sluchového vnímání

 • Rytmická cvičení. Předvádíme rytmus, který dítě napodobí - ťukáním tužkou, klepáním prsty, tleskáním, ..hrou na Orffovy nástroje nebo s použitím nádobí. Mezi rytmická cvičení řadíme také tleskání nebo dupání k říkankám a písničkám.

 • Cvičení vyhledávání, lokalizace zvuku. Hledáme schovaný předmět, který vydává nějaký zvuk (nejlépe zvonící nebo jen tikající budík).

 • Cvičení rozeznávání hlásek na začátku slova "Co slyšíš na začátku slova kočka?", poté hledáme i další slova, která začínají stejnou hláskou (p - pes, postel, pírko).​


 • Cvičení rozeznávání hlásek na konci slova. Po zvládnutí můžeme hrát i slovní fotbal na poslední hlásku: pes - slon - nos - sova - auto.​

 • Cvičení rozlišování hlásek ve dvojicích podobných slov ("Co mají na začátku slova les - ges, ves - nes, dnes - nes ...?"), případně jestli a čím se liší dvojice slov (lom - lem, les - los, nos - nes atp.). Můžeme si vymýšlet i "nesmyslná" slova (lech - loch, nic - nyc atp.).

 • Cvičení lokalizace hlásky. "Co slyšíš uprostřed ve slově nos, les, pes, krk? Co na začátku? Co na konci?". Můžeme i zkoušet rozložení těchto jednoduchých slov na hlásky: p-e-s. Toto cvičení je ale již pro některé děti dost náročné.

 • Cvičení rozeznávání slabik. Předkládáme dětem hračky nebo obrázky a ptáme se: "Co začíná na me": medvídek, "... na ko": kočka.


 • Hry zaměřené na rozvoj sluchového vnímání. Hláska -s- nás probudí - dětem, které leží jako když spí, předříkáváme různá slova. Uslyší-li slovo, ve kterém je hláska -s- (hlásky obměňujeme), "probudí se" a vyskočí. "Děti, kdo tu je" - při této hře předříkáváme říkanku: "Děti, kdo tu je, kdo se od D jmenuje?". Děti mají ukázat na hráče, jehož jméno začíná na toto písmeno.

 • "Na mimozemšťany" - tato hra cvičí schopnost zvukové analýzy a syntézy slova. Děti jsou "mimozemšťané" a dorozumívají se mezi sebou tak, že slova slabikují, případně i hláskují (Po - dej - mi - ru -ku ! P-o-d-e-j-m-i-r-u-k-u!). Jestliže oslovený hráč rozumí, musí pokyn vykonat.

1. Hry vnímání: Text
bottom of page